Watch The Wandering Earth II Full Series Streaming

  Free Download The Wandering Earth II 720p 6,647 Kb/s
  HD - The Wandering Earth II HD 4,184 Kb/s
  The Wandering Earth II Full Full HD 7,993 Kb/s
The Wandering Earth II
7.211/10 by 228 users
Title:The Wandering Earth II
Release: 2023-01-22
Runtime: 173 min.
Genre: Science Fiction, Action, Drama
Stars: Wu Jing, Sha Yi, Zhu-Yan Manzi, Li Xuejian, Andy Friend, Wang Zhi
A prequel to The Wandering Earth.